xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày 17-02-2022

Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Liên kết trong sản xuất nông nghiệp đảm bảo quyền và lợi ít của các chủ thể tham gia, đặc biệt là nông dân, tổ hợp tác và hợp tác xã, thực hiện phát triển chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tăng quy mô sản xuất hàng hóa, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,… liên kết và nâng cao kiến thức, tư duy kinh doanh nông sản của người nông dân.

Nhằm khuyến khích người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,…phát triển hợp tác liên kết trong tiêu thụ nông sản, ngày 05 tháng 7 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, tại khoản 3, Điều 17 Nghị định này quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh là phải quy định phân cấp Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết.

Theo đó, ngày 09 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND về Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Quyết định này quy định phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định trên: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đối với dự án liên kết hoặc kế hoạch hỗ trợ liên kết có tổng mức đề nghị hỗ trợ dưới 05 tỷ đồng và có phạm vi thực hiện liên kết trên địa bàn 01 huyện, thị xã, thành phố.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND)

Bản tin: Chi cục Phát triển nông thôn


Đang online: 1
Hôm nay: 1323
Đã truy cập: 536400
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.