xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Hỗ trợ cây giống lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2021

Ngày 18-10-2021

Hưởng ứng Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 và thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc trồng cây xanh phân tán và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025.

Trong tháng 9/2021, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức giao nhận cây lâm nghiệp cho người dân trồng phân tán, nguồn kinh phí mua cây giống được trích từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp của huyện năm 2021.

Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, năm nay đã hỗ trợ cho 32 hộ dân có điều kiện khó khăn được nhận cây trồng, với tổng số cây hỗ trợ là 160.000 cây Tràm úc (các xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm, Lương Nghĩa, Xà Phiên) với tổng kinh phí mua cây giống là 20 triệu đồng.

Nhận được cây giống hỗ trợ người dân rất phấn khởi, sau khi nhận cây đã  mang ra trồng ngay để tránh cây bị hao hụt. Cây giống lâm nghiệp hỗ trợ nhằm giúp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm nguồn thu nhập, đồng thời, trồng cây lâm nghiệp phân tán còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giúp tăng tỷ lệ che phủ cây trồng phân tán trên địa bàn toàn huyện.