xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp

Ngày 02-01-2021

I. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang,thực hiện các hoạt động về khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, đào tạo nghề Nông nghiệp cho lao động nông thôn; thực hiện kiểm nghiệm, kiểm định giống cây trồng và vật nuôi, phân tích mẫu theo yêu cầu đặt hàng;quản lý, khai thác các công trình thủy lợi và thực hiện dịch vụ nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo

- Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật cho các đối tượng chuyển giao công nghệ;

- Tập huấn về kỹ thuật sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật, thị trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại cho các đối tượng nhận chuyển giao công nghệ.

2. Thông tin tuyên truyền

- Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và khuyến nông;

- Phổ biến quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động khuyến nông;

- Thông tin thị trường, giá cả nông sản, vật tư nông nghiệp, lịch nông vụ, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại;

- Xây dựng mạng lưới thông tin truyền thông khuyến nông để tư vấn, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận thông tin phản hồi từ thực tế sản xuất.

3. Xây dựng và nhân rộng mô hình

- Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của sản xuất và định hướng phát triển của ngành;

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng.

4. Tư vấn và dịch vụ nông nghiệp

- Tư vấn chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Khởi nghiệp, lập dự án đầu tư, huy động vốn, tuyển dụng và đào tạo lao động, xúc tiến thị trường, xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp;

- Thực hiện dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp; Dịch vụ giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, bảo vệ thực vật, thú y và thủy sản; Dịch vụ về kiểm nghiệm, kiểm định giống cây trồng, vật nuôi, phân tích mẫu lý, hóa, sinh,... thuộc lĩnh vực nông nghiệp;

- Thực hiện dịch vụ thúc đẩy ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp: Ứng dụng năng lượng mặt trời, tưới tiết kiệm, máy cấy lúa, máy gieo hạt, máy gặt đập liên hợp và máy bay phun thuốc,...; Dịch vụ sơ chế, chế biến và mua bán nông sản gắn với truy xuất nguồn gốc;

- Tư vấn và thực hiện các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật, nhu cầu của người sản xuất và năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động khuyến nông.

5. Kiểm nghiệm, kiểm định và phân tích mẫu

- Kiểm nghiệm, kiểm định giống cây trồng, vật nuôi theo yêu cầu đặt hàng của Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Phân tích các chỉ tiêu về lý, hóa, sinh của mẫu vật trong lĩnh vực nông nghiệp theo hình thức đặt hàng hoặc dịch vụ.

6. Hợp tác trong lĩnh vực khuyến nông

- Trao đổi kinh nghiệm khuyến nông và khoa học công nghệ với các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Nâng cao năng lực, trình độ cho người làm công tác khuyến nông thông qua các chương trình hợp tác quốc tế và chương trình khảo sát học tập nước ngoài;

- Các chương trình hợp tác về khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài;

- Hợp tác với các Viện, Trường, Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực Khuyến nông.

7. Quản lý khai thác công trình thủy lợi:

- Quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thuỷ lợi nhằm đáp ứng yêu cầu về nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiêp, giao thông thuỷ, dân sinh và các ngành kinh tế khác của tỉnh;

- Thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi. Duy trì và phát triển năng lực công trình, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc từng bước nâng cấp hiện đại hoá hệ thống công trình;

- Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố công trình, kiểm tra và sửa chữa công trình thường xuyên trước và sau mùa mưa bão, đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng chống lụt, bão, úng;

- Lập dự án, khảo sát và thiết kế kỹ thuật, dự toán; tổ chức thi công xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi nhỏ thuộc nguồn vốn Nhà nước được phân cấp theo quy định;

- Làm chủ đầu tư trong việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới công trình thuỷ lợi nhỏ thuộc nguồn vốn Nhà nước được phân cấp theo quy định, đảm bảo công trình an toàn và sử dụng lâu dài. Ký kết và thanh lý các hợp đồng kinh tế, kỹ thuật về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Quan trắc, theo dõi, thu thập các số liệu theo quy định nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

8. Thực hiện công tác khác theo phân công của Giám đốc Sở


Đang online: 2
Hôm nay: 1410
Đã truy cập: 376347
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.