van ban cua hdnd ubnd tinh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 60 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
07/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
04/2022/QĐ-UBND 22/02/2022 Về việc Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
03/2022/QĐ-UBND 19/01/2022 Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
123/QĐ-UBND 19/01/2022 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2021
2579/QĐ-UBND 29/12/2021 V/v phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triến kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14-CT/TU 27/12/2021 Về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Tỉnh
2536/QĐ-UBND 24/12/2021 Về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
218/KH-UBND 23/12/2021 Về việc Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
215/KH-UBND 22/12/2021 Về việc Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2022
213/KH-UBND 22/12/2021 Về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo
2525/QĐ-UBND 21/12/2021 Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025
14/2018/UBND 14/12/2021 Về việc Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
199/KH-UBND 24/11/2021 Về việc Thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
20/2021/QĐ-UBND 11/11/2021 Về việc Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10/CT-UBND 16/09/2021 Về tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
164/KH-UBND 09/09/2021 Về việc Quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025
121/KH-UBND 16/08/2021 Về việc Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
139/KH-UBND 23/07/2021 Về việc Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
09-CT/TU 20/07/2021 Về việc tăng cường, chỉ đạo, lãnh đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
17/2021/NQ-HĐND 14/07/2021 Về việc quy định nội dung chi duy tu, bão dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê bao do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
133/KH-UBND 13/07/2021 Về việc Triển khai thực hiện Đề án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
25/QĐ-HĐ 13/07/2021 Về việc Ban hành Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
113/KH-UBND 03/06/2021 Về việc Trồng cây xanh phân tán và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
108/KH-UBND 27/05/2021 Về việc Thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
07/CT-UBND 12/05/2021 Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
823/QĐ-UBND 11/05/2021 V/v điều chỉnh bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Điều 1 Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh HG
81/KH-UBND 27/04/2021 Về việc Thực hiện Chương trình hành động phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025
80/KH-UBND 27/04/2021 Về việc Thực hiện Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trong giai đoạn 2021 - 2025
771/QĐ-UBND 26/04/2021 V/v phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
585/QĐ-UBND 24/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
04/2021/NQ-HĐND 10/03/2021 Về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
33/KH-UBND 18/02/2021 Về việc Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2021
25/KH-UBND 04/02/2021 về việc Thực hiện Chương trình hành động phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025 trong năm 2021
17/KH-UBND 27/01/2021 Về việc Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025
27/KH-UBND 27/01/2021 Về việc Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025
01/2021/QĐ-UBND 22/01/2021 Về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho một số mô hình khuyến nông chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
05-CT/TU 18/01/2021 V/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực thi thể chế, chính sách của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
52/QĐ-UBND 11/01/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang
30/2020/QĐ-UBND 08/01/2021 Về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
02/CTr-UBND 05/01/2021 Về việc Hành động phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025
1990/KH-UBND 17/12/2020 Về việc Phòng, chống hạn và xâm nhập mặn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
26/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 Về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
1954/KH-UBND 29/09/2020 Về việc Thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
08/2020/NQ-HĐND 07/07/2020 Về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10/2020/NQ-HĐND 07/07/2020 Về việc quy định nội dung chi và mức hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1348/KH-UBND 01/07/2020 Về việc Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quản tiên tai trên địa bàn tỉnh
680/CT-UBND 24/04/2020 Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong tình hình mới
23/2019/QĐ-UBND 23/12/2019 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1503/QĐ-UBND 23/09/2019 Về chủ trương đầu tư dự án Trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020
14/2019/QĐ-UBND 19/09/2019 V/v ban hành quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13/2019/QĐ-UBND 28/08/2019 Về việc Ban hành Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
07/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc Quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
578/CT-UBND 10/04/2019 Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
318/KH-UBND 20/02/2019 Về việc Triển khai thi hành hệ thống luật pháp về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
09/2018/QĐ-UBND 10/09/2018 Về việc quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14/2018/QĐ-UBND 08/09/2018 Về việc ban hành phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
07/2018/NQ-HĐND 06/07/2018 Về việc Quy định mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
481/QĐ-UBND 05/04/2018 Về việc Quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
51/20016/QĐ-UBND 29/12/2016 Về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ áp dụng quy định thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
16/2016/QĐ-UBND 06/07/2016 Về việc chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020
Đang online: 1
Hôm nay: 1261
Đã truy cập: 536338
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.