van ban cua hdnd ubnd tinh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 115 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
05/CT-UBND 02/03/2023 Về việc thực hiện nghiêm quy định không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia
40/KH-UBND 02/03/2023 Về Thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024
38/KH-UBND 01/03/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
24/KH-UBND 09/02/2023 Về việc thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
140/QĐ-UBND 02/02/2023 Về Ban hành Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
08/2023/QĐ-UBND 13/01/2023 Về Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
05/2023/QĐ-UBND 09/01/2023 Về việc Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hậu Giang
03/2023/QĐ-UBND 04/01/2023 Về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2225/QĐ-UBND 30/12/2022 Về Ban hành Quy chế quản lý vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
50/NQ-HĐND 26/12/2022 Về Chương trình giám sát năm 2023
76/QĐ-HĐQLQ 21/12/2022 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hậu Giang
73/QĐ-BCH 15/12/2022 Về việc ban hành quy chế hoạt động của Văn Phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
30/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Về việc Ban hành Quy định hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất từ các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
27/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Về việc Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
28/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Đang online: 1
Hôm nay: 1306
Đã truy cập: 997666
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.