phan cong nhiem vu ban giam doc so - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 14-11-2020

Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở

1. Giám đốc Sở: ông Ngô Minh Long

  - Là chủ tài khoản của cơ quan.

- Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Chỉ đạo công tác Đảng của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT .

+ Chỉ đạo việc hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ đã phân công, phân cấp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

+ Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.

         + Những công việc được Thường trực UBND tỉnh giao hoặc uỷ quyền.

         + Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các công tác về: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý hệ thống tổ chức của Ngành; quan hệ quốc tế và một số công tác quan trọng khác của Sở.

- Báo cáo, trả lời chất vấn, phản ánh tình trạng, tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức và hoạt động của Ngành tại các phiên họp của UBND tỉnh và các kỳ họp của HĐND tỉnh; chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

         - Chủ trì họp báo, hội thảo hoặc phối hợp xử lý những vấn đề quan trọng có tính liên Ngành.

         - Tổ chức, chủ trì các cuộc họp, làm việc với lãnh đạo tỉnh, các cơ quan đoàn thể, UBND cấp huyện về những vấn đề có liên quan công tác của Ngành.

         - Chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, đột xuất. Nếu sự việc vượt quá khả năng giải quyết thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

         - Giải quyết các vấn đề do cấp Trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đề nghị khi vượt quá thẩm quyền của các Phó Giám đốc Sở phụ trách hoặc những vấn đề có ý kiến khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước tỉnh.

         - Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Thanh tra Sở, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp.

         - Ngoài ra, Giám đốc Sở là Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới; Giám đốc quỹ phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tham gia thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định.

2. Phó Giám đốc Sở: ông Đặng Ngọc Giao

Phân công là Phó Giám đốc Sở thường trực, có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Được Giám đốc Sở ủy quyền thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo giải quyết các công việc chung của Sở và ký văn bản cấp bách thay Giám đốc Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt và chủ trì việc phối hợp hoạt động giữa các Phó Giám đốc Sở.

         - Giải quyết một số công việc cấp bách của Phó Giám đốc Sở khác khi Phó Giám đốc Sở đó vắng mặt theo phân công của Giám đốc Sở.

- Các lĩnh vực được phân công cụ thể như sau:

           + Chỉ đạo trực tiếp các Chi cục:  Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Thủy lợi; Phát triển nông thôn.

+ Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn về nông nghiệp và PTNT đối với huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ.

+ Chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; Tham gia một số Ban Chỉ đạo theo quy định.

+ Chỉ đạo công tác Đoàn thể (Công đoàn; Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh).

          3. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Thị Giang

- Các lĩnh vực được phân công cụ thể như sau:

         + Chỉ đạo trực tiếp các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Kiểm lâm.

          + Kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang.

        +Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn về nông nghiệp và PTNT đối với thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ.

Đang online: 3
Hôm nay: 1224
Đã truy cập: 997584
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.